Par Duniku raksta

Publikācijas 1926-1930

Laikrakstu ziņas par Duniku, dunicniekiem, laikiem un notikumiem

1926.01.19 Valdības Vēstnesis-Atsauc izūtrupēšanu.

1926.02.13 Valdības Vēstnesis.

1926.02.22 Jaunais Rīts-Apriņķu dzhve.

1926.03.05 Strādnieku Avīze-Apspreede kahdi soļi sperami warbuhteju pluhdu breesmu nowehrshanai Bahrtas Nihcas Rucawas un Pehrkones upēs.

1926.03.14 Svētdienas Rīts-Ziņojums Nr.635.

1926.07.30 Latvijas Kareivis-Plūdi.

1926.08.06 Atpūta-Dunikas pagasta appuhdusi saimneeciba.

1926.08.30 Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis-Nelaimīgais zēns.

1926.09.10 Latvis-Aizdewumi paschvalibam un sabeedrisko ehku buhvwes.

1927.01.28 Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis-Daudzo formalitāšu dēļ atteicās no pabalstu izlūgšanās.

1927.03.02 Valdības Vēstnesis- Mazāksolīšanā Dunikas Sikšņu pamatskolas būvi.

1927.03.11 Valdības Vēstnesis-Dunikas pagasta padome- mazāksolīšana.

1927.10.18 Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis-Vairāksolīšana.

1928.01.01 Latvijas Saule-Villaine no Dunikas pagasta.

1928.01.25 Strādnieku Avīze-Tautas sapulces.

1928.04.18 Valdības Vēstnesis.

1928.05.01 Latvijas Saule-Iespieduma kļūdas.

1928.05.01 Latvijas Saule-Zīmējumu apraksts tautastērps Dunika Rucava.

1928.06.15 Pēdējā Brīdī-Dunikas -Sikšņu izglītības biedrības Lāpa valde.

1928.06.15 Pēdējā Brīdī-Dunikas -Sikšņu izglītības biedrības Lāpa valde.

1928.07.28 Centra Balss-Waj mezha departamenta nelikumiga rihciba.

1928.08.14 Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis-Naturālās klaušas pārvērš naudā.

1928.08.28 Strādnieku Avīze-Leepajas apriki buhvēs jaunas skolas.

1928.09.13 Strādnieku Avīze-Wehstules no apkahrtnes.

1928.12.16 Strādnieku Avīze-Leepajas apriņķa lietas.

1928.12.17 Jaunais Rīts- Apriņķa dsihve.

1929.01.08 Valdības Vēstnesis.

1929.03.03 Pēdējā Brīdī-Bargās ziemas upuri.

1929.04.09 Valdības Vēstnesis.

1929.06.18 Sociāldemokrāts-Vai Laiminsh to zin.

1929.06.20 Darbs-Leetuwas banditi klejo pa Latwiju.

1929.06.28 Latvijas Kareivis-Celmu un akmeņu spridzināšanas kursi.

1929.08.05 Jaunais Rīts-Apriņķu dzīve.

1929.08.10 Pēdējā Brīdī-Muhsu mahkslinieki pee 1000 g ozola Dunikā.

1929.08.10 Strādnieku Avīze-Bretlandwhristu tautas sapulces.

1929.09.17 Valdības Vēstnesis.

1929.10.10 Valdības Vēstnesis.

1929.11.19 Jaunais Rīts-Jaunas beedrenes.

1930.01.20 Latvis-jauns pagasts-jauna dzihwe.

1930.01.26 Sociāldemokrāts-Palihdzeet radit un stiprinat strahdneeku preses fondu.

1930.02.22 Strādnieku Avīze-Nodegusi Roļa-Sungaļa dzīvojamā māja.

1930.02.22 Strādnieku Avīze-Wehztulneeks.

1930.03.05 Strādnieku Avīze-Wehztules no apkahrtnes.

1930.04.05 Sociāldemokrāts Leepajas-Rucawas scharsleezchu linijas grozischanu.

1930.04.17 Sociāldemokrāts-Leepajas-Rucawas dzelzsceļa linijas pehtischana.

1930.04.25 Latvija-Muhsu partijas dzihve.

1930.04.25 Valdības Vēstnesis-Pazaudēta zirga pase.

1930.04.26 Valdības Vēstnesis.

1930.04.30 Pēdējā Brīdī-Kurp nowirzama Leepajas-Rucawas dzelzscela linija.

1930.05.13 Latvija-Ko prasa dzelzsceļu ziņā mūsu partijas Liepājas rajons.

1930.05.24 Latvijas Kareivis-Mūs jauno dzelzsceļu būves.

1930.05.24 Sociāldemokrāts-Satiksmes ceļu uzlabošana.

1930.06.06 Priekules Ziņas-Kruhtes dzihve.

1930.07.08 Strādnieku Avīze-Kā Leepajas apriņķa skolu walde pilda sawus lehmumus.

1930.07.17 Strādnieku Avīze-Tautas sapulce.

1930.07.29 Sociāldemokrāts-Liepajas Rucawas dzelzsceļa linija wirzeenu nemainis.

1930.07.29 Strādnieku Avīze-Sihkzemneeki sahk saprast savu kļuhdu.

1930.08.02 Sociāldemokrāts-Leepajas Rucawas dzelzsceļa linijas wirzzeena maiņa noraidita.

1930.08.07 Lauku Darbs-Leepajas-Rucawas dzelzceļa līnija wirzeenu nemainīs.

1930.09.02 Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis.

1930.09.16 Latvija-Mūsu partijas dzīve.

1930.10.15 Valdības Vēstnesis-Dunikas pagastam vajadzīgs ārsts.

1930.11.04 Latvija-Labibas tihramās maschinas Leepajas apr.

1930.11.20 Lauku Dzīve-Agrarās reformas 10 gadu.