Par Duniku raksta

Publikācijas 1931-1935

Laikrakstu ziņas par Duniku, dunicniekiem, laikiem un notikumiem

1931.01.08 Lauku Dzīve-Sapulces.

1931.01.18 Strādnieku Avīze-Tautas sapulces.

1931.03.17 Valdības Vēstnesis-Dunikas piensaimnieku sabiedrības valde.

1931.07.10 Strādnieku Avīze-Tautas sapulces.

1931.07.11 Strādnieku Avīze-Tautas sapulces.

1931.07.12 Strādnieku Avīze-Tautas sapulces.

1931.07.30 Lauku Doma-Sapulces.

1931.09.02 Latvis-Purwaina Leishmale plaukst.

1931.09.14 Lejaskurzemes Ziņas-Tautas sapulces.

1931.09.15 Latvis-Kurzemnieki balsos par Nacionālo apvienību.

1931.09.21 Lejaskurzemes Ziņas-Tautas sapulces.

1931.10.04 Strādnieku Avīze-Dazahdas zinas.

1931.12.15 Ekonomists-Dunikas kraj-aizdevu sabiedrība.

1932.01.22 Latvija-S. Staprans-kreewu awizes redaktors Argentinā.

1932.04.12 Valdības Vēstnesis-Nozaudēta pase.

1932.06.12 Latviešu Balss-Tautas sapulces 12 junijā 1932.g.

1932.06.12 Svētdienas Rīts-Baznīcas wirswaldes prezidents.

1932.08.18 Lauku Doma-Tautas sapulce.

1932.09.05 Valdības Vēstnesis.

1932.09.09 Latvija-Plasha sapulce Dunikā.

1932.09.30 Latvija- Dunika neteek pee pamatskolas.

1932.10.06 Lauku Doma-putnkopības weicinashana.

1932.10.13 Lauku Doma-Tautas sapulces.

1932.11.21 Latvijas Sargs-Mums nav cienības pret autoritātēm.

1932.12.29 Valdības Vēstnesis-Liepājas apgabaltiesu reģistrācijas nodaļa.

1933.02.01 Sievietes Pasaule-Zemnieku istaba lejaskurzemē 19. gs vidū.

1933.03.29 Valdības Vēstnesis-vajadzīgs skolotājs preikš Sudargu 1. pak pamatskolas.

1933.05.21 Latviešu Balss-Jauni waislas ehrzeļi.

1933.06.01 Lauku Doma-Disputi.

1933.06.20 Latviešu Balss-Tautas sapulces.

1933.07.13 Latviešu Balss-Kas notika tautas sapulcē Sikshņu ceema Dunikā.

1933.08.25 Strādnieku Avīze-Liepājas apriņķis skaitļos.

1933.09.08 Latvija-Leepajas apriņķa valde.

1933.10.06 Latvija-Pilnā beedru sapulce.

1933.11.25 Valdības Vēstnesis-Dunikas-Sikšņu 6-klasīgajai pamatskolai vajadzīgs skolotājs.

1934.01.18 Strādnieku Avīze-Cik skolu Liepājas apriņķī.

1934.02.15 Valdības vēstnesis.

1934.02.15 Zeltene-Starptautiskās sieviešu savienības konference Stokholmā.

1934.03.17 Pēdējā Brīdī-Atgreezoties no balles sasists un no dabutiem eewainojumiem miris.

1934.03.18 Strādnieku Avīze-Lauku paschwaldību saweenības wehleshanas tikai diwi saraksti.

1934.03.22 Dienas Lapa-Izrīkojumā Weens cilweks nosists un otrs sasists.

1934.04.15 Zeltene-cauruma apkalums.

1934.05.04 Dienas Lapa-Nodedzina namu un veikalu lai dabutu apdroshinashanas premiju.

1934.06.01 Zeltene-Ģimene kā vērtība.

1934.07.13 Latvis-Tauta neaizmirst savus varoņus.

1934.09.29 Latvis-Dunikā buhwē jaunu gaismas pili.

1935.02.27 Valdības Vēstnesis-Aizssarga dienesta apliecība Juris Rolis.

1935.03.22 Valdības Vēstnesis-Nozaudēts vekselis.

1935.05.19 Svētdienas Rīts-paziņojums.

1935.07.05 Rīts-Kurzemē lielākā mazpulka svinības.

1935.07.05 Tēvijas Sargs-nahves sods slepkawam.

1935.10.22 Libausche Zeitung-Lokales.

1935.10.23 Rigasche Rundschau.

1935.12.09 Valdības Vēstnesis.