Par Duniku raksta

Publikācijas 1921-1925

Laikrakstu ziņas par Duniku, dunicniekiem, laikiem un notikumiem

1921.03.09 Valdības vēstnesis-Gadatirgus takse.

1921.11.22 Valdības Vēstnesis-Pasta ziņas.

1922.09.15 Liepājas Avīze-Tautas sapulces.

1922.12.29 Valdības Vēstnesis.

1923.05.07 Pirmdienas Rīts-Apriņķu dzihwe.

1923.06.18 Pirmdienas Rīts-Balsis iz publikas.

1923.11.20 Strādnieku Avīze-Tautas sapulce.

1923.11.29 Jaunais Rīts Nr.48 Leepajas Bernatu shoseja.

1924.08.15 Nedēļa-Ozols Dunikas pagastā.

1924.09.01 Latvijas Saule-Rucavnieku dziesmas.

1924.09.26 Nedēļa-Bahrtas Dunikas dzeedataju koris tautiskos apģehrbos.

1924.11.24 Valdības Vēstnesis.

1925.01.03 Valdības Vēstnesis.

1925.04.02 Latvijas Sargs-Eevehribai.

1925.04.27 Rīgas Ziņas-Zweedru naudas mekletaji.

1925.08.23 Lauku Darbs-Naturālās klaušas pārvēršamas naudā.

1925.10.29 Lauku Darbs-Walsts zemes fonda paplashinashana.

1925.12.05 Valdības Vēstnesis.

1925.12.05 Valdības Vēstnesis-Liepājas apgabaltiesa.