Par tiem, kuri Dunikā uz mūžiem

Kapsētas Dunikas pagastā

lai pieminam, godājam un piemiņu saglabājam