Agris Dzenis

Brīvmūrnieki Kurzemē

Senās brālības vēl arvien turas.

Agris Dzenis

Nekas jauns, un nekas vecs:

Brīvmūrnieki pasaulē, Kurzemē, Tukumā, Rīgā.

Pēdējos gados pieaug interese par seno, noslēpumaino brīvmūrniecības jeb masonu kustību. Tai vairs nav sakara ar ēku mūrēšanu, toties brīvmūrnieki piedāvā uzbūvēt jaunu cilvēka un sabiedrības modeli, kas piesaista ar mūsdienās valdošo garīguma vakuumu un cilvēcisko attiecību nepilnvērtību neapmierinātos. 2005. gadā tika izveidota Latvijas brīvmūrnieku apvienība jeb lielloža, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā iekārtota izstāde, izdotas grāmatas latviski par brīvmūrniecību. Brīvmūrniecība, kas 18. gadsimta Eiropā bija kļuvusi teju vai par masu kustību, skāra un ietekmēja arī Kurzemes – Zemgales hercogisti un Tukuma novadu.

Vai brīvmūrnieku kustība, kā tas tiek apgalvots latviski izdotajā literatūrā, tiešām nodarbojās tikai ar cilvēkmīlestības, labdarības un iecietības izkopšanu? Aiz brīvmūrniecības sludinātās brīvības, vienlīdzības un brālības maskas tika veikti arī ļauni un negodīgi darījumi, kas apdraudēja un turpina apdraudēt cilvēces brīvību un pašnoteikšanās iespējas, tomēr jāatzīst, ka tas ir raksturīgs vairumam saprātīgā cilvēka sugas dibinātajām atklātajām un slepenajām organizācijām.

Agris Dzenis, vēsturnieks

No akmeņkaļu brālībām līdz garīgai kustībai

17.-18. gadsimtā Eiropas inteliģence centās izveidot vidi, kurā bez kārtu, tautību un ticību izšķirības varētu izkopt tikumisko pilnveidošanos. Pamats šādai videi tika atrasts viduslaiku amatnieku brālībās.

Vissaliedētākā un visnoslēgtākā no tām bija brīvmūrnieki (angliski – free masons, no šejienes arī otrs brīvmūrnieku apzīmējums – masoni) – akmeņkaļi, kas veidoja bareljefus katedrālēm. Lai saglabātu amata noslēpumus, viņu darbi noritēja slēgtā telpā – ložā, tos vadīja meistars un darbiem sekoja uzraugs. Amatnieku pienākums bija sniegt materiālu palīdzību un morālu atbalstu ikvienam sava amata brālim vai viņa ģimenes locekļiem. Brālībā ietilpa amatnieki no visas Rietumeiropas, kas katrā brīvmūrnieku ložā varēja rast darbu vai pajumti.

17. gadsimtā Anglijā brīvmūrnieku brālībām pievienojās inteliģenti, un celtniecības darbu norises kļuva par garīga darba simboliem. „Senās un īstenās” brīvmūrniecības likumi tika apkopoti 1721. g. pēc Anglijas Lielās ložas izveidošanās. Organizācijas locekļiem bija jāievēro tikumības likumi un iecietība, jābūt labiem laulātajiem draugiem, godavīriem un taisnīgiem, neraugoties uz kārtu un ticību. Galvenais bija nevis brīvmūrnieka reliģiskā piederība, bet vispārcilvēciskais pienākums būt labam un godīgam. Brīvmūrnieks neuzstājas pret likumīgo varu, ložās bija aizliegti politiskie, reliģiskie un nacionālie strīdi.

Saskaņā ar simboliku, kas sakņojās celtniecības darbos, cilvēks ir pielīdzināts neapstrādātam akmenim, kuru tikumiskās pašpilnveidošanas gaitā jāapstrādā ar sirdsapziņas āmuru, lai tas varētu iegulties vispasaules cilvēkmīlestības un brālības tempļa celtnē. Vadoties pēc tā, ka nekādas sabiedriskās attiecības nespēj sniegt vispasaules labklājību cilvēkiem, kuriem ir sveša mīlestība un līdzcietība pret tuvāko, brīvmūrnieki cerēja sasniegt paradīzi zemes virsū, tikumiski, intelektuāli un fiziski pilnveidojot katru personību atsevišķi. Vislielākā loma cilvēka pilnveidošanā brīvmūrnieku ložās tika piešķirta brāļu – brīvmūrnieku savstarpējam atbalstam, rituāliem un brālīgai sadzīvei. Lai veicinātu labdarības tikumu, brīvmūrnieku ložās vāca ziedojumus nabagu uzturēšanai, ložas uzturēja nespējnieku un bāreņu patversmes. Cilvēku padara labāku arī māksla un zināšanas, tāpēc brīvmūrnieku ložu sapulcēs tika lasītas lekcijas par teoloģiskiem un filozofiskiem jautājumiem, notika koncerti. Ložas sēdes parasti noslēdzās ar kopīgu mielastu.

No viduslaiku amatnieku brālībām tika aizgūtas amata meistarības pakāpes jeb grādi – māceklis, zellis un meistars, kas brīvmūrnieku kustībā ieguva garīgas un tikumiskas pilnības pakāpes nozīmi. Par mācekli ložā varēja kļūt pēc ložas biedru ieteikuma, bet zeļļa un meistara pakāpi varēja iegūt pēc attiecīgās pakāpes ložas biedru balsojuma, ņemot vērā kandidāta nopelnus paša un citu pilnveidošanā. Brīvmūrnieku pakāpi ieguva īpašā iesvētību rituālā, kas notika ar attiecīgiem simboliem izrotātā ložas telpā. Visplašāk kā simboli tika izmantoti mūrnieku amata rīki vai to attēli. Tā leņķmērs bija likuma un sirdsapziņas simbols, svērtenis simbolizēja vienlīdzību, āmurs – sirdsapziņu un dievišķo dzirksti dvēselē, cirkulis – vienotību. Kandidātam bija jāatbild uz jautājumiem par katram grādam atbilstošu simbolu nozīmi un saviem turpmākajiem pienākumiem.

Tāpat kā viduslaiku amatnieku brālībām, brīvmūrnieku ložu pārvalde sākotnēji bija demokrātiska – jautājumi, kas skāra atsevišķu ložu, tika izskatīti meistaru sapulcē, bet apvienotās jeb lielložas pārvaldīja ložu delegātu padome. Rituālu norise drīz kļuva zināma atklātībai, bet ložas iekšējās lietas, kas skāra brīvmūrnieku personisko dzīvi, tika paturētas stingrā slepenībā.

18. gs. trīsdesmitajos gados trīspakāpju jeb Svētā Jāņa brīvmūrniecība bija izplatījusies gandrīz visās Rietumeiropas valstīs. Šajā laikā jau pastāvēja draudi gan brīvmūrnieku idejām, gan demokrātiskajai pārvaldei – ložās arvien lielāku ietekmi ieguva okultiskie strāvojumi.

Maģijas un hierarhu gūstā

1680. gadā Vācijā tika nodibināts rozenkreiceru jeb rožkrustiešu ordenis. Tā ideoloģija apvienoja magu un alķīmiķu brālību centienus pilnveidot cilvēka spējas ar nolūku pakļaut savai gribai dabas spēkus, garu pasauli un cilvēkus. Daudzi Eiropas rozenkreiceri iestājās arī masonu ložās, un drīz vien viņu ietekmē brīvmūrnieku rituālus papildināja sarežģīti alķīmijas un ebreju maģijas – kabalas simboli un darbības, izpaudās centieni ar pārdabisku spēku palīdzību iegūt varu un bagātību, kas aizēnoja brīvmūrnieku sākotnējos ideālus. Florences brīvmūrnieku atklātā nodarbošanās ar kaitējošo jeb melno maģiju 1738. gadā pamudināja pāvestu izslēgt no katoļu baznīcas visus brīvmūrniekus. Demokrātiskās Svētā Jāņa brīvmūrniecības vietā izveidojās oligarhiskā Svētā Andreja jeb skotu daudzpakāpju brīvmūrniecība ar augstākajiem jeb bruņinieku grādiem, kuru skaits vēlāk pieauga līdz 33. Augstāko grādu piešķiršanu noteica maģijas noslēpumu pārzināšana un bieži vien arī kandidāta turība vai ietekme sabiedrībā. Zīmīgi, ka augstāko pakāpju ieguvēji lielākoties bija valdnieki un aristokrāti.

18. gs. vidū Vācijā barons K. G. fon Hunds izveidoja brīvmūrnieku „Stingrās Novērošanas” sistēmu, kas ātri ieguva popularitāti vācu muižnieku vidū. Sazarotajam ložu tīklam pastāvēja stingri centralizēta pārvalde – lielmeistars ar kapitulu, kas uzskatīja sevi par Tempļa bruņinieku ordeņa mantiniekiem. Tika praktizēta zemāko grādu bezierunu pakļaušanās augstākajiem – izredzētajiem jeb slēptajai brīvmūrniecībai. Stingrās Novērošanas sistēmu spēcīgi ietekmēja alķīmija, un ložu biedri nodarbojās nevis ar pašpilnveidošanos, bet mūžīgās jaunības eliksīra vai zelta izgatavošanu. Augstākajās Stingrās Novērošanas pakāpēs tika ignorēta iecietība un pazemība. Tā iesvētības rituālā trīsdesmitajā – prinča Kadoša (senebreju valodā – svētais) pakāpē, kandidāts zvērēja atriebties monarhiem un baznīcai par Tempļa ordeņa iznīcināšanu.

Līdzīga kārtība pastāvēja arī ložu apvienībā „Lielie Austrumi” Parīzē – tā bija aristokrātiska un antimonarhiska. 18. gs. 2. pusē degradējusies brīvmūrniecība Eiropā bija kļuvusi par modes lietu. Ložās zēla dažādi okulti rituāli, zīlēšana un „zelta taisīšana”, ļaudis tajās pulcējās izklaides vai lietišķu darījumu kārtošanas dēļ.

Šādu morālā ziņā dezorganizēto un pārvaldes ziņā centralizēto Eiropas brīvmūrniecību 18. gs. astoņdesmito gadu sākumā pakļāva slepenā biedrība, kuras mērķis bija ne vairāk ne mazāk kā politiskā un finansu vara visā pasaulē - Iluminātu ordenis. Iluminātiem iefiltrējoties augstākajās pakāpēs, brīvmūrniecība kļuva par iluminātu ordeņa piedēkli un varas instrumentu. Brālības un garīgas pilnveidošanās idejas turpmāk bija tikai ēsma, ar ko ievilināt ļaudis masonu zemākajās pakāpēs un padarīt par nezināmās elites instrumentiem.

Agris Dzenis, vēsturnieks

Iluminātu oficiālie mērķi bija cilvēku izglītošana un tikumiskā pilnveidošana, bet patiesie nolūki klajā nāca 1786. gadā, kad kratīšanas laikā tika atrasti ordeņa slepenie dokumenti. Saskaņā ar tiem, iluminātu pasaules kundzība ir sasniedzama, likvidējot valstis, reliģiju un sabiedrības morālās vērtības. Lai to īstenotu, iluminātiem jāpakļauj un jāveido sabiedriskā doma, jāsēj pasaulē ķildas un šaubas, līdz cilvēki būs apmulsināti tiktāl, ka zaudēs jebkādu interesi par politiku. Bez tam jākultivē un jāslavē netikumi, jācīnās pret atsevišķas personības spēku un par bezrakstura pūļa izveidošanu, kurā nevar pastāvēt personiskais viedoklis. Ilumināti uzskatīja, ka valstis visefektīvāk var pakļaut ar ārējo parādu palīdzību, bet vispasaules varas sagrābšana panākama, izraisot badu, karus un nemierus, kā rezultātā cilvēki labprātīgi pieņems iluminātu varu, kas tiks pasniegta kā visu nelaimju novērsēja.

Iluminātu ordeni var raksturot kā totalitāru organizāciju. Zemāko pakāpju biedri nepazina augstākos, tomēr akli pakļāvās viņu rīkojumiem. Ilumināti plaši izmantoja ietekmīgu personu iesaistīšanu savās rindās un vēlāku manipulēšanu ar tiem ar šantāžas palīdzību. Vislielākais iluminātu un tiem pakļauto brīvmūrnieku panākums bija slepenas vispasaules valdības, kas sastāv no finansu un politiskās elites, izveidošana 20. gadsimtā. Ekonomikas globalizācija, apziņas kontrole caur masu saziņas līdzekļiem un apzināta konfliktu izraisīšana strauji tuvina slepeno pasaules valdību tās globālajai kundzībai, kas tiek saukta par Jauno Pasaules Kārtību.

Agris Dzenis, vēsturnieks

Trīs kronētie zobeni” Kurzemē

1754. gadā Jelgavā tika nodibināta loža „Pie trim kronētiem zobeniem”, kas iekļāvās daudzpakāpju Stingrās Novērošanas sistēmā. Vairums tās biedru bija Kurzemes dižciltīgie muižnieki. 1792.-1793. gadā ložas brāļi bija turīgākie un politiski ietekmīgākie Tukuma apkārtnes dižciltīgie – Zakens no Zentenes, Holtejs no Satiķiem, Kleists no Cērkstes, galma meistars Renne no Pūres. Viņu pompozie „bruņinieku” tituli – „Baltā Ērgļa bruņinieks”, „Svētā Karoga bruņinieks” liecina par šo dižcilšu piederību augstākajām pakāpēm. Starp nedaudzajiem brīvmūrniekiem – inteliģentiem minams Jelgavas Pētera akadēmijas profesors, Tukuma aptiekāra dēls J. Groške.

Stingrās Novērošanas ložu, tostarp arī Jelgavas ložas, aizraušanās ar mistiku piesaistīja dažādus blēžus. Ievērojamākais no tiem bija itālietis Džuzepe Balzamo, kurš apceļoja Eiropu ar grāfa Aleksandro Kaliostro vārdu. Viņa maga slava – seno ēģiptiešu slepeno zināšanu ieguvējs, amuleta, kas dod 5000 gadus ilgu mūžu, īpašnieks, dārgakmeņu atjaunotājs un garu izsaucējs, atvēra viņam bagātu okultisma piekritēju makus.

1779. gada martā un aprīlī Kaliostro uzturējās Jelgavā, uzdodoties par spāņu grāfu un brīvmūrnieku, kuru priekšniecība sūta slepenās darīšanās uz Pēterburgu. Jelgavā viņš ieguva ložas meistara, Jaunpils īpašnieka sievas Elīzas fon der Rekes tēva Johanna fon Mēdema uzticību ar stāstu par apslēptu mantu Mēdemu muižā Vilcē. Kaliostro sīki aprakstīja muižas apkārtni, kur viņš nekad nebija bijis. Pašas Elīzas uzticību Kaliostro sagrāva viņa vaļīgie priekšlasījumi par mīlestības maģiju. Kad A. Kaliostro 1786. gadā tika iesaistīts Francijas karalienes kaklarotas zagšanas afērā, viņš aizstāvības rakstā pieminēja E. fon der Reki un viņas māsu, Kurzemes hercogieni Doroteju, kas varot galvot par viņa godīgumu. Sašutusi par sava vārda izmantošanu, Elīza publicēja brošūru, kurā atainoja Kaliostro darbības Kurzemē kā blēdības un krāpšanu.

Agris Dzenis, vēsturnieks

Augstas pakāpes brīvmūrnieks bija 1751. gadā Okslē dzimušais Heinrihs fon Heikings, Kurzemes sūtnis Polijā un Saksijā. Viņu nesaistīja mistika, bet praktiskā palīdzība, ko varēja saņemt no brāļiem brīvmūrniekiem ārzemēs – naudas aizdevumi un kontaktu nodibināšana ar ietekmīgām personām.

 

Demokrātiskās ložas Rīgā

No okultajiem strāvojumiem brīvākas bija masonu ložas Rīgā, kas atradās krievu demokrātisko ložu ietekmē. 1781. gadā Zobena ložas meistara pakāpē bija grāmatvedis no Tukuma F. Mots. Loža aktīvi darbojās labdarības jomā – apdāvināja nabagus, rūpējās par Sv. Ģertrūdes nabadzīgo bērnu skolu, atbalstīja savu biedru un viņu radinieku izglītošanos ārzemju augstskolās. Zīmīgi, ka Zobena ložā nebija dižciltīgo, bet plaši pārstāvēta inteliģence – mācītāji, ierēdņi, juristi, aptiekāri, grāmatizdevēji.

Senās brīvmūrniecības ideālus dzīvē īstenoja arī Rīgas ložas „Apollo” un „Pie mazās pasaules”, kurās darbojās ievērojamākie Latvijas apgaismotāji un dzimtbūšanas pretinieki – G. Merķelis, K. G. Zonntāgs, G. Jannaus.

Forkers, Munters un „Jāņuguns” loža

1822. gadā Krievijas cars Aleksandrs I brīvmūrnieku ložas kā valsts drošībai bīstamas aizliedza. Latvijā masoniem darbības iespējas pavērās tikai pēc neatkarīgas valsts izveidošanās. Tika nodibinātas divas ložas: „Jāņuguns” Rīgā un „Enkurs” Liepājā.

Jāņuguns ložā meistara pakāpē darbojās Tukuma turīgākais gaļas tirgotājs, Viesīgās biedrības un Brīvprātīgas ugunsdzēsēju biedrības biedrs, Tukuma pilsētas domnieks, vācbaltietis Emīls Forkers. Pateicoties draudzībai ar Latvijas ārlietu ministru, brīvmūrnieku Z. Meierovicu, viņš pēc Pirmā pasaules kara varēja atgriezties Latvijā no bēgļu gaitām.

Jāņuguns ložas biedri pārsvarā bija vācbaltieši – uzņēmēji, politiķi, inteliģenti. Visticamāk, loža bija klubveida organizācija, kuras galvenais darbības virziens bija biedru savstarpējais atbalsts saimnieciskās un politiskās karjeras veidošanā. Tomēr iespējams, ka E. Forkers arī dzīvē īstenoja brīvmūrnieku labdarības idejas – trīsdesmito gadu sākumā Tukumā viņš ierīkoja bezmaksas zupas virtuvi, kur ziemas periodā bezdarbniekiem un trūcīgajiem tika izsniegtas ap 200 porcijas dienā. 1939. gadā E. Forkers un vairums Latvijas brīvmūrnieku repatriējās uz Vāciju.

20. gs. beigās masonu ložās visā pasaulē bija vismaz 6 miljoni biedru. Vai viņu darbība sniedz labumu vai kaitē cilvēcei – uz šo jautājumu iespējams atbildēt abējādi. Brīvmūrniecība, tāpat kā jebkura garīga kustība, sniedz cilvēkam iespēju kļūt vēl labākam – pilnveidojoties kalpošanā sev un cilvēcei, vai vēl ļaunākam – īstenojot savu varaskāri. Nenoliedzami, brīvmūrnieku kustība gan veicināja toleranci un cilvēkmīlestību, gan radīja iespēju veidoties un saglabāties slepenām organizācijām, kas cenšas iegūt varu pasaulē.

Agris Dzenis, vēsturnieks