Dokumentāli apliecinājumi ''Lielā brāļa'' mīlestībai

Latvijas okupācijas dokumenti

Atrasti un publicēti

Dokumentāli materiāli par Latvijas Valsts okupāciju.

Baltijas valstu okupācijas īsa hronoloģija –

1939. gada 23. augusts

Padomju Savienība un nacistiskā Vācija paraksta slepeno Ribentropa – Molotova neuzbrukšanas pakta protokolu, kas atdala abu valstu ietekmes sfēras. Latvija un Igaunija virzās uz padomju ietekmes sfēru, Lietuva – uz Vāciju.

1939. gada septembra beigas

Līgumi tiek koriģēti, un arī Lietuva ar zināmām atrunām atrodas padomju ietekmes sfērā. Turklāt 1939. gada septembra beigās – oktobra sākumā Padomju Savienība noslēdz savstarpējās palīdzības līgumus ar trim Baltijas valstīm, uz kuru pamata Latvijā, Lietuvā un Igaunijā parādās padomju karabāzes.

1940. gada jūnijs

Kremlis vispirms iesniedz ultimātus Lietuvai, bet pēc tam Latvijai un Igaunijai: Baltijas valstīm tiek prasīts izveidot PSRS lojālu valdību, kā arī dot piekrišanu jaunu padomju karaspēka kontingentu ieviešanai. Tiek izpildītas padomju prasības (tām pievienoti viennozīmīgi un nepārprotami draudi), Baltijas valstīs parādās jaunas Sarkanās armijas vienības.

1940. gada 14. jūlijs

Notiek “vēlēšanas” – tiek vēlētas īstenas “Tautas Saeimas” – īstenu “darbaļaužu parlamenti”, un jau pirmajās to sanāksmēs tiek lemts par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas PSR izveidošanu un nekavējoties tiek sūtīti “lūgumi” par to iekļaušanu Padomju Savienībā.

1940. gada 3. – 6. augusts

“Tautas varas” “brīvprātīgi” pieņemtos lēmumus apstiprina PSRS Augstākā padome.

Latvijas okupācijas bilžu galerija

Šodienas politisko notikumu kontekstā ir būtiski atcerēties, ka okupācija nenotika vienas dienas laikā. Padomju karaspēka sagatavošana, izvietošana un nocietinājumu būve sākās jau pagājušā gadsimta 30.gadu otrajā pusē, raksta vēsturnieks Heinrihs Strods.

``Politiskie lēmumi par Baltijas valstu okupāciju tika acīmredzot pieņemti 1938. gada nogalē un 1939. gada pirmajā pusē līdz ar Versaļas miera līguma radītās sistēmas ekonomisko un militāro sagraušanu Pirmā pasaules kara zaudētājvalstīs, pirmām kārtām Vācijā un PSRS,``

Heinrihs Strods. Padomju okupācijas otrais posms Latvijā (1940. gada sākums – 1941. gads // Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. g. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj.). – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004., 60.lpp.

Tikmēr bijušās uzvarētājvalstis Lielbritānija un Francija pamazām zaudēja lielvalsts statusu, kas noveda pie “samierināšanas politikas” un tās kulminācijas – Minhenes nolīguma, kā rezultātā Vācija atguva Čehoslovākijai piederošo Sudetu apgabalu. 1939. gada martā Vācija jau bija pilnībā pārņēmusi un iznīcinājusi Čehoslovākijas valsti.

Jautājums par argumentiem, protams, ir diskutabls. Pašlaik daļai vēsturnieku ir viedoklis, ka padomju vadība ir pieņemusi lēmumu par Baltijas valstu pievienošanu lielā mērā saistībā ar Vācijas panākumiem karā Rietumos.

«Германские победы, кардинальным образом изменившие ситуацию в Европе, не на шутку встревожили советское руководство. Расчеты Сталина на длительное противоборство двух блоков не оправдались. В скором времени рейх должен был завершить разгром Франции и нейтрализовать Великобританию. Тогда все советско-германские договоренности могли быть забыты Берлином. В Кремле сочли, что наступает самый благоприятный момент, возможно последний шанс для присоединения к Советскому Союзу территорий, которые по секретным протоколам августа – сентября 1939 г. были включены в сферу интересов СССР»

Лебедева Н. Германия и присоединение Литвы к СССР // Международный кризис 1939 – 1941 гг.: От советско-германских договоров 1939 г. до нападения Германии на СССР. М., 2006. С. 254.

Krievijas akadēmiķis Čubarjans A.O. pievērš uzmanību problēmas militāri stratēģiskajiem aspektiem, protams Krievijas viedoklim atbalstošā kontekstā-

«После захвата Германией практически большей части Европы и усиления хотя и скрытых, но очевидных для Москвы противоречий с Германией перед советскими лидерами все более вставал вопрос о безопасности страны и о создании более благоприятных условий на случай столкновения или даже войны с Германией. И в этом плане Сталин явно стремился продвинуться на запад и предотвратить германское проникновение, преобладание или даже захват Прибалтики»

Чубарьян А.О. Канун трагедии. Сталин и международный кризис, сентябрь 1939 – июнь 1941 года. М., 2008. С. 260-261.

Vēl viens krievu vēsturnieku viedoklis par Baltijas okupāciju-

«После того, как Германия захватила Норвегию и Данию и взялась за Францию, Сталин решил, что пришла пора действовать. С учетом изменившегося баланса сил в пользу Германии договоры о взаимопомощи с балтийскими странами казались слишком ненадежной гарантией, чтобы обеспечить военно-стратегические интересы СССР в Прибалтике, на самой границе с Восточной Пруссией»

Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. М., 2008. С. 77.

1940.06.09 direktīva kaujas operācijām pret Baltijas valstu flotēm.

PSRS maršalu Šapošņikova un Timošenko pavēle par kaujas darbību uzsākšanu pret Baltijas flotēm

1940. 06. 16  TASS ziņojums par Padomju – Latvijas un Padomju – Igaunijas attiecībām.

Projekta versija ar J.V. Staļina pašrocīgi veiktu manuskripta rediģēšanu.

Krievijas Federācijas prezidenta arhīvs. F. 3. op. 65. D. 970. L. 162-164.

1940.06.17  TASS ziņojums par Padomju un Latvijas, kā arī Padomju un Igaunijas attiecībām.

Šādā formā tas tika publiskots

Krievijas Federācijas prezidenta arhīvs. F. 3. op. 65. D. 970. L. 165.

Gatavošanās Baltijas valstu neatkarības pilnīgai iznīcināšanai bija ļoti rūpīga gan politiskajā, gan militārajā un ideoloģiskajā jomā. Turklāt, pēc H. Stroda rakstītā, katrā no tām procesi bija visai ilgstoši un saturiski daudzslāņaini. Viņaprāt, var izdalīt vairākus virzienus, kādos uzcītīgi tika strādāts, lai īstenotu okupācijas otro posmu:

• Informācijas vākšana. Informācija tika iegūta, piemēram, izmantojot diplomātiskos kanālus. Taču ir zināms, ka informāciju sniedza arī Latvijas nelegālās boļševiku partijas biedri vai atbalstītāji, ``kuri 1939.g. otrajā pusē `{`..`}` pastiprināja ``tūrisma braucienus`` uz PSRS``. • Kultūras apmaiņas aktivizēšana. Latvijā darbojās Vissavienības Kultūras sakaru biedrības nodaļa, kas izdeva grāmatas, skaņuplates, nošu krājumus, iespieda rakstus un organizēja izstādes. Piem., Maskava finansēja speciālu Rēriha biedrības žurnālu ``Misļ``. • Politiskās aģitācijas aktivizēšana, sniedzot deformētu informāciju par PSRS un Latvijas politisko iekārtu. • Ekonomiskās sadarbības imitēšana.

Heinrihs Strods. Padomju okupācijas otrais posms Latvijā (1940. gada sākums – 1941. gads // Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. g. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj.). – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004., 26.lpp.

Lūk, piemērs tam, ka viss tika jo smalki un pamatīgi sagatavots – Jūras kara flotes Tautas komisāra N. G. Kuzņecova 1940. gada 22. jūnija ziņojums. Šajā dokumentā Kuzņecovs vērš Staļina uzmanību uz nepieciešamību slēgt nomas līgumus par jaunām teritorijām ar Latvijas un Igaunijas valdībām Tallinas un Libavas (Liepājas) apgabalos. Šo priekšlikumu apstiprināja padomju vadība un dažas nedēļas vēlāk (cik izcili operatīvi un precīzi saskaņota darbība!), 1940. gada 6. jūlijā, ar Igaunijas valdību tika noslēgts nomas līgums par jauno teritoriju padomju karabāzēm.

1940.06.22 Jūras kara flotes Tautas komisāra N. G. Kuzņecova ziņojums Vissavienības komunistiskās partijas boļševiku centrālajai komitejai par nepieciešamību slēgt nomas līgumus ar Latvijas un Igaunijas valdībām par teritorijām Tallinas un Libavas (Liepājas) apgabalā.

Krievijas Federācijas prezidenta arhīvs. F. 3. op. 66. D. 885. L. 102 – 104

Staļins nekavējās izmantot iespējas, ko viņam bija devušas slepenās norunas ar nacionālsociālistisko Vāciju un starptautiskā situācija. Izšķirošais trieciens Baltijas valstu neatkarībai tika dots dienās, kad Hitlers noslēdza veiksmīgo militāro operāciju Francijā un Parīze tika ieņemta 14. jūnijā. Latvijas galīgās okupācijas dienā 1940. gada 17.jūnijā PSRS ārlietu tautas komisārs Vjačeslavs Molotovs Padomju Savienības vārdā apsveica Vāciju ar uzvaru Francijā, kā arī ziņoja Vācijas ārlietu ministram Joahimam fon Rībentropam, ka uz Latviju nosūta ārlietu tautas komisāru Andreju Višinski. Viņa vadībā pēc Latvijas valdības piespiedu atkāpšanās tika izveidota “Tautas valdība” ar politikā nepieredzējušo, bet viegli manipulējamo mikrobiologu Augustu Kirhenšteinu priekšgalā. Mimistru kabineta sastāvs tika “vēlamības izteiksmē” darīts zināms latvijas pusei. Uz citu svarīgo notikumu fona par šo noziegumu starptautiskā sabiedrība uzzināja visai maz. Taksta Valters Nollendorfs, Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis-

``Tobrīd visa pasaule ar bažām sekoja notikumiem Francijā un gaidīja tālāko Hitlera rīcību. Lielbritānija gatavojās iespējamam Vācijas iebrukumam,``

Valters Nollendorfs. Latvijas okupācija, 1940.

Pēc Baltijas balstu “pārņemšanas” viss tālāk rit raiti un pārdomāti, atliek vien risināt “tehniskos jautājumos”, piemēram- Baltijas valstu zelta rezervju pārņemšanu. Pievienotajos dokumentos skaidri norādīts, ka līdz 1940. gada 12. – 13. jūlijam padomju vadība vairs nenodarbojās ar pašas iestāšanās jautājumiem, bet ar jautājumiem, kas saistīti ar turpmākām negatīvām sekām pēc šīs pievienošanās.

1940.07.12 Ārlietu tautas komisāra V.M. Molotova un ārējās tirdzniecības tautas komisāra A.I. Mikojana šifrētas telegrammas padomju pārstāvjiem Lietuvā un Latvijā par nepieciešamību noslēgt līgumu par ārvalstu bankās glabātā zelta iegādi.

Krievijas Federācijas prezidenta arhīvs. F. 3. op. 65. D. 990. L. 177; D. 970. L. 166

1940.07.13 Padomju pārstāvju Lietuvā un Latvijā telefonagrammas par vietējo valdību pieņemto lēmumu pārdot ārvalstu bankās glabāto zeltu.

Krievijas Federācijas prezidenta arhīvs. F. 3. op. 65. D. 990. L. 178; D. 970. L. 167-168.

Sekoja visaptveroša privātīpašuma nacionalizācija – bez atlīdzības atsavināja ne vien rūpniecības uzņēmumus, bet arī darbnīcas, bankas, tirdzniecības uzņēmumus, namīpašumus, viesnīcas, slimnīcas, aptiekas utt. Nacionalizācija lielākoties bija pabeigta līdz 1941. gada sākumam. Sākot ar 1941.gada pavasari, noraidoša attieksme pret kolektivizāciju un tās rezultātiem PSRS tika kvalificēta saskaņā ar Krievijas PFSR Kriminālkodeksa 58.panta 10.punktu – “kontrrevolucionāra aģitācija un propaganda”.

Kaut izcili cinisku, tomēr zināmu pieejas specifiku Baltijas republikām Kremlis parādīja pat pēc oficiālas pievienošanās. Baltijas republiku vēstniecības Maskavā tika izformētas, bet viņu vietā tika izveidotas vēstniecības.

1940.08.14 Izraksts no Boļševiku Vissavienības komunistiskās partijas Centrālās komitejas Politbiroja sanāksmes protokola par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību likvidēšanu Maskavā un par pastāvīgu pārstāvniecību izveidošanu to vietā.

Krievijas Federācijas prezidenta arhīvs. F. 3. op. 65. D. 990. L. 182.

Neskatoties uz to, Maskavai vietējo varas iestāžu darbība Latvijā likās pat pārlieku liberāla, kam apliecinājums rodams Vissavienības Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Politbiroja locekļa CK sekretāra Andreja Andrejeva 1940. gada decembra ziņojumā par situāciju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pēc iekļaušanas Padomju Savienības sastāvā. Tas liecina, ka Kremlis vēlējās pēc iespējas ātrāk pilnībā pielāgot un integrēt PSRS pastāvošajā sistēmā ne vien Baltijas politisko sistēmu un saimniecību, bet arī sociālo struktūru, nacionalizējot “ekspluatatoru šķiras” īpašumus un pat attīrot no viņiem jaunpievienotās teritorijas. Tā bija pārdomāta un ideoloģiski visai precīzi un pārliecinoši nostādīta PSRS politika.

Īstenie Latvijas saimnieki

Katras Baltijas valstij tika savs “kurators”, kurš pieskatīja vietējos aktīvistus, deva viņiem “nesaistošus padomus”un nepieciešamības gadījumā koriģēja viņu “lēmumus”. Tie bija Andrejs Višinskis, Andrejs Ždanovs, Vladimirs Dekanozovs vietējās komunistiskās partijas atrada pavisam vājas. Latvijā, pēc Dainas Bleieres rūpīgajiem pētījumiem, komunistu bija pat mazāk par 500, bet stāvoklis Igaunijā bija tik skandalozs (tikai 150 komunisti un gandrīz visi – cietumā), ka Tallinā esošais Ždanovs pat izstrādāja plānu ”po sozdaņiju kompartiji” (”kompartijas radīšanai”).

No pirmajām okupācijas dienām plašā straumē Baltijā tika iepludināti dažāda veida ”speciālisti”, lai kompensētu vietējo komunistu vājumu. Līdzko Latvijas kompartiju jūnija beigās legalizēja, tās centrālkomitejas (CK) sēdēs sāka piedalīties Maskavas pārstāvji biedri Vladimirovs un Sergejevs un sarunu valoda kļuva krievu.

Līdz 26. jūlijam galvenā persona Latvijā bija Višinskis. Viņam atgriežoties Maskavā, Višinska vietā palika Vissavienības kompartijas (VK(b)P) CK un PSRS Tautas komisāru padomes pilnvarotais Latvijā Vladimirs Derevjanskis – īstais saimnieks. Katram vietējam vadītājam, pat visaugstākajiem, rūpīgi sekoja no tā saucamajām vecajām republikām atsūtītie ”palīgi” – Latvijas kompartijas CK pirmajam sekretāram Jānim Kalnbērziņam tas bija VK(b)P
CK instruktors K. Mahoņko (pēc izglītības kāda Vitebskas apgabala kolhoza zootehniķis). Lai arī iekšlietu ministri Vilis Lācis un Alfons Noviks paši bija saistīti ar PSRS slependienestiem, arī viņi nepalika neuzmanīti. Kāds ”padomnieks” A. Sokolovs bija tikai viens no viņu uzraugiem.

Līdz ar sarkano armiju Latvijā ieradās (varbūt pat pirms Višinska) vismaz divi no viņiem – Vsevolods Merkulovs un Pāvels Sudoplatovs. Pirmais tobrīd bija Iekšlietu tautas komisariāta Galvenās valsts drošības pārvaldes priekšnieks, otrais – viens no PSRS spiegošanas un teroristiskās darbības ārzemēs vadītājiem. Merkulovs gadu vēlāk vadīs deportācijas no Lietuvas, bet galu ņems 1953. gadā, pēc Staļina nāves, kad būs nedaudzo līdz ar Lavrentiju Beriju nošauto vidū. Sudoplatovs atstājis vērtīgas atmiņas, tomēr maz vēl ir ziņu par speciālajām grupām, kuras tika iesūtītas Latvijā jau pirms 17. jūnija. Piemēram, latviešu izcelsmes PSRS armijas kapteinis Jānis Vimba vēlāk atzina, ka bija iesūtīts specgrupas sastāvā, lai ”veiktu darbu ienaidnieka karaspēka un iedzīvotāju vidū”

Un visbeidzot- pārdomas un viedokļi par to laiku, analizējot situāciju no šodienas skatupunkta un apkopojot visu pieejamo informāciju, kuras tā trūka tajās Latvijai liktenīgajās dienās.

Inesis Feldmanis, LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors: 

“Nav skaidrs, kādēļ bija vajadzīga tik liela piekāpšanās no Ulmaņa puses. Kādēļ nevarēja likt Maskavai manīt, ka iespējama arī pretošanās? Vai tā bija autoritārisma nelaime, ka sabiedrība tika nepareizi informēta? Latvijas valdība izvēlējās nepublicēt PSRS 16. jūnija ultimātu presē, ”jo nebūtu lietderīgi radīt atmosfēru, kura neatbilst Latvijas valdības draudzīgai nostājai iepretim Padomju Savienībai”! Tas taču bija pilnīgs absurds! Un Ulmanim sacīt runu par ”draudzīgas valsts karaspēka ienākšanu”!? Varēja kaut vispār neko neteikt! Ja ar Ulmaņa atbalstu notiktu kaut simboliska pretošanās, mūsdienās neizvirzītos jautājums – bija vai nebija okupācija. Pārsteidzošs bija arī lielais kolaboracionistu skaits, kas uzradās no inteliģences un sociāldemokrātu aprindām. Par padomju izlūkdienestu darbu Latvijā materiālu ir ļoti maz, bet tie pamazām krājas.”

Inesis Feldmanis, LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors